50 Contoh Soal Sejarah Peminatan SMA Kelas X Semester Ganjil

 1. Saluran penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Budha yang paling efektif adalah perdagangan karena ...

A.Jumlah pedagang sangat banyak

B.Merupakan kegiatan perekonomian yang paling menguntungkan 

C.Tidak menggunakan unsur kekerasan 

D.Para pedagang memiliki waktu interaksi yang lama dengan penduduk lokal

E.Para pedagang memiliki misi untuk menyebarluaskan agamanya 


2.Bangsa Indonesia memiliki peran aktif dengan mempelajari agama Hindu langsung ke India. Stelah kembali mereka turut menyebarluaskan agama Hindu yang sudah dipelajarinya. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi teori ...

A.Brahmana 

B.Arus Balik 

C.Kesatria

D.Waisya

E.Sudra 


3.Menurut Van Leur, agama Hindu disebarluaskan oleh kaum brahmana yang datang ke Nusantara karena ...

A.Memiliki misi penyebarluaskan agama Hindu

B.Kaum brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu

C.Mengikuti kegiatan perdagangan bersama para pedagang India 

D.Kaum brahmana adalah golongan yang paling memahami ajaran Hindu

E.Diundang oleh kepala suku setempat untuk mengajarkan agama Hindu dan melegitimasi kekuasaan 


4.Menurut teori Kesatria, agama Hindu disebarluaskan oleh kaum kesatria India yang datang ke Nusantara dengan alasan ...

A.Diundang untuk membantu kepala suku setempat memperluas kekuasaanya 

B.Ingin menaklukkan kerjaan-kerajaan lokal di Nusantara untuk memperluas kekuasaan kerajaan India 

C.Kaum Kesatria India mengawal kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang India ke berbagai wilayah

D.Adanya hubungan diplomatik antara kaum bangsawan dari Kerajaan di Nusantara

E.Melarikan diri akibat keruntuhan kerajaan Hindu di India dan berhasil menaklukkan kelompok suku setempat hingga menikahi putri-putrinya

 

5.Berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh teori ...

A.Kesatria

B.Waisya

C.Arus Balik

D.Brahmana 

E.Sudra


6.Perhatikan keterangan berikut !

1)Kaum Waisya tidak menganut agama Hindu

2)Seorang Waisya dilarang meninggalkan tanah airnya 

3)Kedudukan seorang waisya setara dengan rakyat setempat

4)Motif kedatangan kaum waisya hanya sekedar berdagang 

5)Kaum waisya tidak menguasai bahasa sansekerta dan huruf palawa 

Berdasarkan keterngan diatas kelemahan teori waisya ditunjukkan oleh angka ...

A.1, 2 dan 3 

B.1,3 dan 5 

C.2, 3 dan 4 

D.2, 3 dan 5 

E.3, 4 dan 5 


7.Kerajaan Kutai secara berurutan dierintah oleh …

A.Aswawarman, Kudungga, Mulawarman

B.Aswawarman, Mulawarman, Kudungga 

C.Kudungga, Aswawarman, Mulawarman

D.Kudungga, Mulawarman, Aswawarman

E.Mulawarman, Kudungga, Aswawarman 


8.Perhatikan pernyataan berikut ini :

1)Terletak disekitar Jepara, Jawa Tengah 

2)Penguasa terkenal adalah Ratu Sima

3)Agama utama adalah Budha 

Pernyataan diatas meruapakan ciri-ciri kerajaan …

A.Mataram Kuno

B.Kalingga

C.Jenggala

D.Singasari

E.Majaahit 


9.Berikut ini merupakan kerajaan Hindu-Budha yang berkembang di Jawa Timur yaitu …

A.Tarumanegara, Kutai, Mataram 

B.Medang, Singasari, Majapahit

C.Mataram, Kutai, Majapahit

D.Singasari, Majapahit, Sriwijaya

E.Tarumanegara, Sriwijaya, Medang 


10.Perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya dengan Pramodhawardani dari dinasti Syailendra berdampak pada banyak dibangunnya candi bercorak Hindu dan Budha. Pernyataan tersebut menunjukkan tentang …

A.Pengaruh Kultus Dewaraja

B.Teknologi arsitektur modern 

C.Keanekaragaman local genius

D.Kekuatan politik mataram kuno 

E.Toleransi beragama di Mataram Kuno

 

11.Alasan mengapa ekspedisi Pamalayu dapat menjadi salah satu penyebab kemunduran Sriwijaya adalah …

A.Sriwijaya mengalami konflik internal 

B.Sriwijaya didesak oleh kekuatan Tiongkok

C.Singasari lebih ekspansip dalam perluasan wilayah kekuasaan 

D.Ekspedisi itu membuat Sriwijaya kehilangan wilayah kekuasaan 

E.Ekspedisi itu dianggap sebagai wawasan Nusantara pertama 


12.Sebutan untuk Tiga Dewa Utama dalam agama Hindu adalah …

A.Trisula

B.Tripitaka

C.Trituggal

D.Tridharma

E.Trimurti


13.Prasasti kota Kapur merupakan peninggalan kerajaan ...

A.Sriwijaya

B.Bali

C.Mataram

D.Singosari

E.Sunda


14.Ken Arok membunuh Tunggul Ametung didorong oleh keinginan ...

A.Balas dendam

B.Merebut kekuasaan

C.Merebut harta warisan 

D.Memperoleh keris pustaka

E.Menyaingi ken dedes 


15.Untuk menduduki singgasana Kerajaan Mataram, Rakai Pikatan harus saling berebut kekuasaan dengan ...

A.Rakai Kayuwangi

B.Balaputra

C.Waruhumalang

D.Sri Baweswara

E.Rakai Waruhumalang


16.Kertanegara mempunyai cita-cita yang sama dengan Gajah Mada, yakni ingin ...

A.Menguasai Kerajaan Sriwijaya

B.Menyatukan umat agama Hindu dan Budha 

C.Menyatukan seluruh Nusantara

D.Menyebarkan agama Hindu ke Negara-negara tetangganya 

E.Menegakkan sumpah palapa


17.Pembunuhan Anusapati terhadap Ken Arok didasari oleh motif ...

A.Perebutan kekuasaan 

B.Balas dendam

C.Persengketaan wilayah kerajaan

D.Perbedaan agama

E.Perang saudara


18.Perhatikan informasi berikut !

1)Serangan dari kerajaan islam demak

2)Melemahnya kegiatan perekonomian perdagangan sriwijaya

3)Adanya serangan ekspedisi Pamalayu dari kerajaan singasari

4)Adanya serangan kerajaan Chola dari india pada tahun 1023 M

5)Tidak adanya pengganti Balaputradewa yang pandai dalam menjalankan pemerintahan Sriwijaya

Faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya ditunjukkam oleh nomor ...

A.1, 2 dan 3 

B.1, 3 dan 4 

C.1, 3 dan 4 

D.2, 3 dan 4 

E.3, 4 dan 5 


19.Kerajaan mataram kuno merupakan salah satu kerajaan besar dengan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya jabatan-jabatan menteri yang turut membantu Raja dalam mengatur pemerintahan. Ketiga jabatan menteri utama dalam pemerintahan kerajaan Mataram Kuno adalah ...

A.Rakryan i hino, rakryan i halu, rakryan i sirikan 

B.Rakryan i panahan, rakryan i hino, rakryan manggala

C.Rakryan i sirikan, rakryan i hana, rakryan i halu

D.Rakryan i halu, rakryan i hino, rakryan i mataram

E.Rakryan i mataram, rakryan i jalu, rakryan i hino


20.Pada masa pemerintahan Kertajaya, terjadi sengketa antara kertajaya dan kaum Brahmana karena ...

A.Kaum brahmana banyak melakukan kritik kepada Kertajaya

B.Kaum Brahmana menolak memberi upeti kepada Kertajaya

C.Rendahnya toleransi kehidupan beragama di kejaraan Kediri

D.Kaum Brahmana dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Kertajaya

E.Kaum brahmana menolak menyembah Kertajaya yang menganggap dirinya sebagai dewa


21.Dalam penggunaanya yang luas pengertian sejarah yang tepat adalah ...

A.Masa kritis dari krhidupan manusia pada masa lampau

B.Peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau

C.Silsilah para raja dan dinasti pada masa lampau

D.Tahap-tahap perkembangan kebudayaan manusia sejak masa lampau

E.Perkiraan tentang kejadian masa lampau


22.Penyusunan peristiwa sejarah harus dilakukan secara kronologis maksudnya ...

A.Peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu penemuan peninggalannya

B.Peristiwa-peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya

C.Kisah sejarah yang panjang harus disusun dengan memberikan periodisasi-periodisasi tonggak-tonggak sejarah

D.Pengungkapan peristiwa sejarah harus dilakukan secara mendetail

E.Pengungkapan peristiwa sejarah harus diseleksi sesuai dengan tingkat urgensinya


23.Pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu dan Budha, Nusantara banyak didatangi oleh para musafir, pendeta, dan pedagang yang berasal dari tiongkok. Mereka kemudian banyak menuliskan catatan perjalanan dan hal-hal menarik lainnyan ketika mereka berada disuatu tempat dan dalam waktu yang tertentu. Catatan-catatan yang mereka buat inilah yang kita sebut dengan ...

A.Catatan etnografi

B.Catatan harian

C.Berita

D.Kronik

E.Sinkronik


24.Bacalah informasi berikut !

Teori dan konsep ilmu sosial dapat dijakikan sebagai ”pisau analisis” sejaran dalam menganalisis peristiwa sejarah. Hal tersebut dapat membuat sejarawan menganalisis peristiwa sejarah secara mendalam.

Hal ini merupakan konsep sejarah, yaitu ...

A.Kronik

B.Diakronik

C.Sinkronik

D.Monokronik

E.Anakronisme


25.Berikut contoh pendekatan konsep ruang terkait masa praaksara adalah ...

A.Bangunan megalitik mencakup anatara lain menhir dan sarkofagus

B.Pada zaman logam, manusia praaksara telah mengenal teknik pembuatan logam dengan cara bivalve dan a cire perdue

C.Kapak lonjong memiliki fungsi yang sama dengan kapak persegi, yakni sebagai alat pertanian dan alat upacara.

D.Homo Floresiensis yang dikenal juga dengan hobbit diperkirakan punah pada 50.000 tahun lalu

E.Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia praaksara tinggal di gua-gua terbuka yang dekat dengan sumber air

 

26.Perhatikan pernyataan dibawah ini !

1)Sejarah Indonesi Modern (1200-2008)

2)Pelayaran dan perdagangan di pelabuhan palembang (1824-1864)

3)Asia tenggara dalam kurun Niaga (1450-1680)

Berdasarkan judul diatas, tulisan tersebut disusun dengan cara berpikir ...

A.Sinkronik

B.Diakronik

C.Sistematis 

D.Kritis-historis

E.Kritis-dialektika 


27.Cara berpikir diakronik digunakan dalan sejarah sebab ...

A.Tidak ada ilmu yang bebas nilai 

B.Peneliti dapat menggunakan unsur-unsur lokalitas

C.Sejarah membutuhkan pendekatan ilmu-ilmu sosial

D.Waktu merupakan unsur yang penting dalam sejarah

E.Memudahkan peneliti dalam melakukan metodologi penelitian 


28.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1)Melebar dalam ruang 

2)Melebar dalam waktu

3)Cakupan kajiannya lebih sempit 

4)Bersifat vertikal

5)Kurang fokus pada aspek tertentu

6)Tidak ada konsep perbandingan 

7)Kajiannya lebih mendalam

Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan ciri-ciri berfikir sinkronik adalah ...

A.2, 3, 4 dan 5

B.1, 2, 5 dan 6

C.3, 4, 5 dan 6

D.4, 5, 6 dan 7

E.1, 3, 6 dan 7


29.Konsep diakronik sering disamakan dengan konsep kronologi sebab ...

A.Membahas tentang waktu

B.Memerlukan bantuan konsep dan teori ilmu sosial

C.Digunakan dalam ilmu-ilmu sosial lainnya

D.Menggunakan metodologi yang sama

E.Merupakan cabang ilmu yang sama


30.Perhatikan pernyataan dibawah ini !

1)Bersifat vertikal

2)Menyempit dalam waktu

3)Menyempit dalam ruang 

4)Terdapat konsep perbandingan

5)Pengkajian peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu 

Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan ciri-ciri cara berpikir diakronik adalah ...

A.1, 2 dan 3

B.1, 3 dan 5 

C.2, 4 dan 5

D.3, 4 dan 5 

E.1, 3 dan 4 


31.Mundurnya Presiden Soekarno pada 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya masa orde Baru dan menandakan dimulainya masa reformasi. Peristiwa tersebut merupakan contoh nyata dari konsep sejarah, yaitu ...

A.Sinkronik

B.Diakronik

C.Perubahan cepat

D.Perubahan lambat

E.Kerlanjutan 


32.Keadaan yang telah berlangsung lama dalam catatan sejarah kehidupan manusia merupakan gejala dari ...

A.Perubahan 

B.Keberlanjutan 

C.Kronologi 

D.Diakronis

E.Sinkronis


33.Perhatikan gambar berikut !

Gambar tersebut adalah awan cendawan setelah bom atom dijatuhkan di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 oleh pihak Amerika Serikat. Dampak peristiwa tersebut adalah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustusn1945. Indonesia kemudian menyusul memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Pemahaman kesejarahan terhadap peristiwa tersebut adalah adanya perubahan dalam kehidupan manusia yang dapat berlangsung secara ...

A.Lambat

B.Cepat

C.Stagnam

D.Konstan

E.Terencana


34.Pada tahun 1936, arkeolog Von Koenigswald berhasil menemukan fosil manusia purba di Indonesia yaitu ...

A.Meganthropus Paleojavanicus

B.Pithecanthropus erectus

C.Homo Floresiensis

D.Homo Wajakensis

E.Homo Soloensis 


35.Perhatikan ciri-ciri berikut :

1)Berbadan tegap dan tengkuk besar serta kuat

2)Rahang bawah dan tulang pipi sudah cukup kuat

3)Memiliki kening dan tonjolan belakang yang tebal 

4)Makanan sudah mulai diolah dan pemakan daging 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, manusia praaksara yang dimaksud adalah ...

A.Meganthropus Paleojavanicus

B.Pithecanthropus erectus

C.Homo Floresiensis

D.Homo Wajakensis

E.Homo Soloensis 


36.Manusia praaksara pada masa berburu dan meramu masih berpindah-pindah tempat tinggal (nomaden) karena ...

A.Mencari sumber mata air 

B.Mencari jejak hewan buruan 

C.Menghindari serangan hewan buas

D.Terjadinya bencana alam terus menerus

E.Mencari daerah yang kaya sumber bahan pangan 


37.Kata pleistosen yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu menjadi sangat penting dalam pembabakan zaman berdasarkan ilmu geologi, karena …

A.Pada zaman ini, mulai berkembang tanda-tanda kehidupan di bumi seperti adanya hewan bersel Satu

B.Zaman ini menjadi titik awal muncul hewan reptile dalam ukuran dan jumlah yang sangat besar

C.Benua-benua mulai terbentuk pada zaman ini dan pergerakan lempeng semakin mendekati posisinya 

D.Pada zaman ini mulai muncul manusia purba dan mulai mencairnya es di kutub akibat naiknya suhu 

E.Terjadi penigkatan kecerdasan dan kehidupan manusia purba pada tingkat yang lebih maju dari sebelumnya 


38.Menurut teori Out of Yunan, migrasi penduduk dari Yunan menuju kepulauan Nusantara terjadi dalam tiga gelombang yaitu …

A.Melanesoid, Proto Melayu dan Deutro Melayu

B.Negrito, Proto Melayu dan Deutro melayu 

C.Mongoloid, Deutro Melayu dan Proto Melayu

D.Deutro melayu, Proto Melayu dan Austromelanesoid

E.Proto Melayu, Deutro Melayu dan Weddoid


39.Barter diperkirakan telah dikenal pada masa …

A.Neolitikum

B.Perundagian

C.Paleolitikum

D.Megalitikum

E.Mesolitikum


40.Homo Sapiens artinya ”Manusia sempurna” baik dari segi fisik, volume otak maupunnpostur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Sedangkan Homo Wajakensis merupakan jenis manusia purba dengan tinggi tubuh antara 130-210 cm dengan muka dan hidung lebar, serta mulut yang masih menonjol yang ditemukan pada lapisan bumi pleistosen. Hubungan yang tepat antara manusia purba Homo Sapiens dengan Homo Wajakensis adalah …

A.Homo Wajakensis ditemukan lebih awal dari pada Homo Sapiens

B.Homo Wajakensis merupakan manusia purba yang berusia lebih tua dibandingkan Homo Sapiens 

C.Homo Sapiens adalah bentuk manusia purba tingkat lanjut dari Homo Wajakensis

D.Homo Wajakensis sudah termasuk manusia purba jenis Homo Sapiens 

E.Homo Sapiens dan Homo Wajakensis sama-sama ditemukan di Tulungagung, Kediri 


41.Suku Sunda dan Bugis merupakan keturunan dari bangsa …

A.Proto Melayu

B.Negroid

C.Deutro Melayu

D.Melanesoid

E.Weddoid


42.Masa ketika manusia praaksara sudah tinggal menetap dan bercocok tanam adalah …

A.Paleolitikum

B.Mesolitikum

C.Neolitikum

D.Megalitikum

E.Perundagian 


43.Sistem kepercayaan yang meyakini adanya roh yang akan memberikan kekuatan dan gerak hidup pada seluruh hal di alam semesta disebut dengan …

A.Totemisme

B.Animisme

C.Dinamisme 

D.Hellenisme 

E.Chauvinisme 


44.Pada zaman perundagian, terjadi perubahan pola bertahan hidup pada masyrakat purba, diantaranya ...

A.Menciptakan alat dari batu dan tulang untuk bertahan hidup 

B.Mengumpulkan makanan dan mengawetkan dagingburuan dengan cara dijemur 

C.Bercocok tanam dan mengenal cara-cara beternak

D.Membuat alat-alat dari logam dan adanya pembagian kerja yang terspesifikasi

E.Melakukan barter dari hasilbercocok tanam, hasil kerajinan dan ikan yang dikeringkan


45.Salah satu benda perunggu yang memiliki nilai estetika dan ekonomis sanat tinggi, dan ditemukan hampir diseluruh asia Tenggara dan biasanya dianggap sebagai benda suci adalah ...

A.Gerabah

B.Candrasa

C.Pandusha 

D.Nekara

E.Moko


46.Salah satu wujud peninggalan budaya masyarakat praaksara di Sulawesi Selatan adalah peninggalan di Gua Leang Patta dalam bentuk ...

A.Kubur batu 

B.Sampah dapur

C.Bangunan ibadat

D.Candi kecil 

E.Lukisan dinding gua 


47.Ciri kehidupan zaman Neolitikum adalah ...

A.Nomaden, beternak, bercocok tanam

B.Food gathering, semi nomaden, beternak

C.Menetap, beternak, bercocok tanam

D.Menetap, food gathering, perdagangan barter

E.Menetap, nelayan, food gathering


48.Manusia praaksara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain disebabkan ...

A.Manusia praaksara mencari daerah yang subur

B.Sering terjadi bencana alam

C.Untuk memperluas lahan bercocok tanam

D.Manusia praaskara sangat bergantung pada alam

E.Sering terjadi peperangan antarkelompok


49.Alat bantu yang menjadi alat pandu dari zaman Neolitikum adalah ...

A.Kapang corong dan candrasa 

B.Kapak pendek dan kapak sumatera

C.Kapak persegi dan kapak lonjong 

D.Kapak genggam dan kapak permibas 

E.Kapak bahu dan kapak persegi 


50.Kedudukan Raja dalam Hindu diungkapkan dengan konsep dewaraj, yang berarti ...

A.Raja adalah titisan dewa

B.Dewa yang menjadi raja

C.Raja perwakilan dewa dibumi

D.Dewa yang menguatkan raja 

E.Raja yang menjadi dewa  


Post a Comment

0 Comments